Dane kontaktowe:

Urząd Gminy Świeszyno

76-024 Świeszyno 71

gmina@swieszyno.pl

Gmina Świeszyno pozyskała w trybie konkursowym dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

17. sierpnia2012 r. podpisana została umowa z Władzą Wdrażającą Projekty Europejskie na realizację projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno”.

Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wszystkich mieszkańców Gminy Świeszyno poprzez utworzenie stanowisk komputerowych w gospodarstwach domowych oraz instytucjach użyteczności publicznej, jak biblioteki i świetlice.

Projekt zakłada dostawę zestawów komputerowych wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu dla 50 niezamożnych rodzin oraz 6 świetlic (w miejscowościach Niekłonice, Konikowo, Strzekęcino, Dunowo, Niedalino, Kurozwęcz) i 2 ogólnodostępnych bibliotek (w miejscowościach Świeszyno i Niedalino). Łącznie przekazanych zostanie 90 zestawów komputerowych.

Wartość projektu opiewa na kwotę 913 900 zł, z czego 85% Gmina otrzyma ze środków unijnych.

Informacja w sprawie projektu:
Urząd Gminy Świeszyno
76-024 Świeszyno
tel. 94 316 01 20